Algemeen

De Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van uw privacy en persoonsgegevens.  Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Dierenartsenpraktijk

In onze dierenartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om uw huisdier medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de dierenartsenpraktijk

Dierenkliniek de Berg is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

  • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

– voor zorgverlening aan uw (huis)dier;

– voor doelmatig beheer en beleid;

– voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

– Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

– U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.

– Alle medewerkers binnen  Dierenkliniek de Berg hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor behandelgegevens van uw dier(en) is deze bewaartermijn in principe 7 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. 

Uw rechten als betrokkene 

U heeft de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad)
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van de medische gegevens van uw (huis)dier te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (t.a.v. uw (huis)dier) aan uw dossier.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Dierenkliniek de Berg. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger ( zoals een schriftelijke gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraag formulier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal zeven jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Dierenkliniek de Berg is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Dierenkliniek de Berg hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de medewerker van de praktijk voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan er echter enkele uitzonderingen.  Vastgelegde gegevens kunnen, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld een specialist). Daarnaast maakt onze praktijk gebruik van de volgende externe dienstverleners welke voor de dienstverlening gebruikt maken van deze gegevens; Bijvoorbeeld PMS(praktijk management systeem) , dierenarts-specialisten,  laboratoria , crematoria.

Overdacht van uw dossier

Als u een nieuwe dierenarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe dierenarts op de hoogte is van de medische geschiedenis van uw huis(dier). Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude dierenarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe dierenarts. De oude dierenarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval  binnen een maand, nadat u uw oude dierenarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe dierenarts.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw persoonsgegevens of het medisch dossier van uw (huis)dier? Dan gaan wij graag hierover met u in gesprek.