Leverbot

De leverbot ( Fasciola Hepatica) is een parasiet die voorkomt bij runderen, schapen, paarden, maar ook bij reeën, hazen, konijnen en soms de mens. Dieren kunnen de infectie alleen oplopen op weilanden waar ook de tussengastheer van de leverbot voorkomt: Galba truncataula, een slak. Een leverbotinfectie komt daarom vooral voor op vochtige weilanden met sloten eromheen. Voor de paarden is er meer kans op infectie als op datzelfde weiland ook (kleine) herkauwers rondlopen, omdat deze dieren vaker de leverboteitjes uitscheiden. Ze nemen vervolgens met het grazen de besmettelijke cystes of metacercarien op.

Verschijnselen
Een infectie bij het paard kan zonder symptomen verlopen of er zijn klachten als slechte conditie, vermagering, slechte prestaties en een wisselende eetlust.

De test op leverbot is lastig. De voorgeschiedenis ( weiomstandigheden zoals vochtigheid, temperatuur, begrazing door herkauwers al dan niet besmet) icm bloedonderzoek van de leverenzymen, een mestonderzoek en het klinisch onderzoek van het dier geven een waarschijnlijkheidsdiagnose.

Therapie
Er zijn geen middelen voor het paard geregistreerd tegen leverbot. Er is wel veel ervaring met het middel triclabendazole, een middel dat bij runderen en schapen ingezet wordt.